District Kannada Sahitya Parishat and District Sharana Sahitya Parishat, Mysuru

Seminar on ‘Vachana Sahityadalli Vaicharikathe’ and felicitation ceremony, folk scholar Prof. Kalegowda Nagavara inaugurates, Rajya Sabha MP and writer Dr. L. Hanumanthaiah speaks on the topic, Kannada Sahitya Parishat Mysuru President Dr. Y.D. Rajanna presides, Sharana Sahitya Parishat Mysuru President M. Chandrashekar delivers keynote address, District Kannada Sahitya Parishat premises, Palace North Gate, 5 pm.