Office-bearers of Sharada Samaja

A group photo of the new office-bearers of Sri Sharada Mahila Seva Samaja, Kabir Road, Mysuru, who were elected for the year 2018-20: Sudha Kumar (President); Shobha Jaiprakash (Vice-President); Ramya Sagar Kumar (Hon. Secretary); Beena Ramanand (Jt. Secretary) and Meena Pranesh (Treasurer). Directors are: Vasanthi Palaksha, Shobha Natesh, Leela Girish, Jagadamba Chandrashekar, Savithri Mahadev, Poornima Nagesh, Nandini Basavaraj, Akshatha Mallikarjun, Manjula Prakash and Dakshayani Umesh.