Sri Paramahamsa Yoga Mahavidyalaya

Lecture on ‘Mankuthimmana Kagga’ by Yoga Ratna Mukundan, talk on ‘Hypnotism’ by Dr. M. Kiran Kumar, Yoga Mahavidyalaya Founder-Hon. ChairmanYoga Praveena Shivaprakash Guruji presides, Yoga Mahavidyalaya premises, near Kamakshi Hospital, 6.30 pm.