Sri Prasanna Krishnaswamy Temple, Palace North Gate

 Vaibhava Srikrishnotsava Srimukha, Rukmini Kalyanotsava, 6 pm.