Sri Raghavendraswamy Seva Samiti, Jayalakshmipuram

Discourse on ‘Moola Mahabharat’ by Pt. Sri Vijayendrachar, Samiti premises, 5 pm to 6.30 pm.