Sri Raghavendraswamy Seva Samiti, Jayalakshmipuram

 Discourse on ‘Mahabharatada Adiparva’ by Pt. Sri Vijayindracharya, Samiti premises, 5 pm to 6.30 pm.