Sri Ramakrishna Ashrama

Swami Shantivratanandaji speaks on ‘Kaliyuga Vyasa Sri Mahendranatha,’ Ashrama premises, Yadavagiri, 6 pm.